Certifiering

Som kund är det viktigt att du vet att du får en installation och montering utförd av certifierad installationsfirma.
Det är inte alls komplicerat – det finns inga genvägar, ansvarig installatör måste vara certifierad. SLK arbetar alltid med certifierad installatör. Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på att vissa krav är uppfyllda.

Men certifiering innebär också att man måste följa upp att kraven efterlevs, det vill säga, man ska regelbundet kontrollera att t ex en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Certifieringen är också tidsbegränsad. I säkerhetsbranschen är en giltighetstid på upp till fem år vanligast. Dessutom sker certifiering under ”ackreditering” av ett ackrediteringsorgan som är en myndighet underställd regeringen. I Sverige heter ackrediteringsorganet SWEDAC.

Enkelt uttryckt kan man säga att certifiering under ackreditering är jämställt med det gamla begreppet ”statlig auktorisation”.